Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bureaustoelen MKB

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam                           : Bureaustoelen MKB is een onderdeel van Kasbergen Agenturen + Projectmanagement

Vestigingsadres                        : Biljartplein 11, 2492 VW Den Haag

Telefoonnummer                      : 070-3835883

E-mailadres                             :  info@bureaustoelenmkb.nl

KvK-nummer                            : 27301966

2. Bureaustoelen MKB is een online winkel voor verkoop en advies kantoormeubilair. De winkel kan bezocht worden via www.bureaustoelenmkb.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid en Definities

1. Alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verleende opdrachten vinden plaats onder de toepasselijkheidverklaring van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Elke verwijzing door afnemer naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden wordt nadrukkelijk door ons van de hand gewezen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen via BureaustoelenMKB. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van BureaustoelenMKB

3. BureaustoelenMKB behoudt zich het recht voor de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op ieder moment te wijzigen.

4. Indien de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wijzigen is dit te herleiden via deze pagina. BureaustoelenMKB zal haar afnemers van de wijziging in kennis stellen, met dien verstande dat voor de reeds gegeven orders de voorwaarden blijven gelden.

5. Indien enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Artikel 3: Het aanbod

1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en tijdelijk tenzij anders vermeld.

2. Het artikel bevat een volledige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken.

Als Bureaustoelenmkb gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Echter vergissingen of fouten in het aanbod binden Bureaustoelenmkb niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Bureaustoelenmkb zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

5. Mondelinge toezeggingen verbinden Bureaustoelenmbk slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6. Het aanbod van Bureaustoelenmkb geldt niet automatisch ook voor nabestellingen.

7. Bureaustoelenmkb kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4: Overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Bureaustoelenmkb en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling door is betaald en op haalbaarheid is beoordeeld.

2. Bureaustoelenmkb behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren op voorwaarde van bureaustoelenmkb.

Artikel 5: Prijzen

1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Alle prijzen op de site zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.

Artikel 6: Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Bureaustoelenmkb bestellingen tenminste binnen 10 dagen uitvoeren en een leverdatum overleggen. Indien dit niet acceptabel is doordat

  • het bestelde niet op voorraad is
  • niet meer leverbaar
  • een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd
  • er een ander redenen vertraging is

Heeft de afnemer het recht binnen 10 dagen na het bericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Kosten die hieruit voortvloeien aan de kant van de afnemen worden niet vergoed.

3. Aan de leveringsplicht van BureaustoelenMKB zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde goederen aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

5. Indien leveringen buiten Nederland plaats dienen te vinden worden hiervoor kosten doorberekent. Deze kosten dienen van te voren worden opgevraagd.

Artikel 7a: Zichttermijn / herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 Burger Wetboek), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Dit geldt niet voor meubilair wat klant specifiek gemaakt word.

2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Bureastoelenmkb heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Bureaustoelenmkb.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

3. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Bureaustoelenmkb dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na retour ontvangst of herroeping, terugbetalen.

4. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde producten.

Artikel 7b: Uitgesloten van de zichttermijn / herroepingsrecht

1. Goederen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

2. Goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld speciale kleuren of stoffen etc.

Artikel 8 Eigendomsovergang en risico

1. In principe dient het bedrag voor levering te zijn voldaan. Echter kunnen er gevallen zijn waarin betaling achteraf word afgesproken. Dan geldt: nadat de koopsom is voldaan, zal het eigendom van en het risico voor de goederen op de afnemer overgaan bij aflevering. Zolang de afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Bureaustoelenmkb het eigendomsrecht van de goederen. In dat geval gaat het eigendom op de afnemer over, zodra de afnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder kosten uit vertragingsrente en bijkomende juridische kosten jegens Bureaustoelen heeft voldaan.

Bureaustoelenmkb is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen zodra deze goede grond heeft dat de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen tekort zal schieten. Zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, is het de afnemer niet toegestaan over deze goederen te beschikken, ofwel aan een derde enig recht daarop te verlenen ofwel over te dragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureaustoelenmkb en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.

2. De afnemer is aansprakelijk voor de schade die Bureaustoelenmkb leidt ten gevolge van vertraagde aflevering. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer ter afname van de afnemer, gereed staan en zulks is medegedeeld aan de afnemer, is de afnemer tot afname terstond verplicht. Het risico van de goederen gaat op het moment van de mededeling over op de afnemer, zulks geldt uitdrukkelijk indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 9: Garantie

1. Bureaustoelenmkb garandeerd dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Dit zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoel en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.

2. De garantietermijn van Bureaustoelenmkb komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bureaustoelenmkb is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de goederen.

3. De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Bureaustoelenmkb) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bureaustoelenmkb.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 10 dagen na levering aan Bureaustoelenmkb schriftelijk worden gemeld.

4. Terugzending van de geleverde goederen dient te geschieden conform de gestelde voorwaarden genoemd in Artikel 7aen 7b van dit document.

5. Indien klachten van de afnemer door Bureaustoelenmkb gegrond worden bevonden, zal deze naar haar keuze of de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de afnemer een regeling treffen.

Dit met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bureaustoelenmkb en mits het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende goederen, danwel (naar keuze van Bureaustoelenmkb) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bureaustoelenmkb gedekte bedrag.

Iedere aansprakelijkheid van Bureaustoelenmkb voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waar mede inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6. Deze garantie geldt niet indien:

  • de afnemer jegens Bureaustoelenmkb in gebreke is;
  • de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bureaustoelenmkb en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 10 Overmacht

1. Bureaustoelenmkb is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen. Maar ook wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bureaustoelenmkb. Tevens van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

3. Bureaustoelenmkb behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bureaustoelenmkb gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

4. Indien Bureaustoelenmkb bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Bureaustoelenmkb is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de afnemer of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door Bureaustoelenmkb.

2. De aansprakelijkheid van Bureaustoelenmkb, overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde goederen, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van Bureaustoelenmkb.

Artikel 12 Betaling

1. Verschuldigde bedragen dienen door de afnemer vooraf te worden voldaan door middel van een bankoverschrijving.  Alleen in exceptionele gevallen kunnen goederen besteld worden zonder vooruitbetaling en met uitdrukkelijke toestemming van Bureaustoelenmkb.

De afnemer is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag middels verrekening wegens niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

2. De koopprijs omvat de prijs voor de goederen en de kosten van de verpakking. Kosten voor transport en aflevering ter plaatse komen voor rekening van Bureaustoelenmkb tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Bureaustoelenmkb behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Bureaustoelenmkb te melden.

5. Voorzover is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van de goederen of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden

6. De afnemer wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist en voor levering tenzij anders overeengekomen.

Zolang de afnemer binnen die termijn nog niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft blijven de goederen eigendom van BureaustoelenMKB.

Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Bureaustoelenmkb bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

In dat geval is de afnemer aansprakelijk voor de door Bureaustoelenmkb geleden schade bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van retour halen en ingebrekestelling voor zover vereist en wettelijk is toegestaan.

7. Indien Bureaustoelenmkb bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de afnemer.

Daarnaast is de afnemer, indien de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum is ontvangen, daarover een rente verschuldigd conform de wettelijke rente, geldend gedurende de tijd dat de afnemer in verzuim is, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden.

Artikel 13 Klachten en geschillenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail: Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw e-mail zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 14 Gegevensbeheer

1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Bureaustoelenmkb nageleefd. Wanneer u, als klant, zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan u hierover met Bureaustoelenmkb contact opnemen op de wijze gaan wij zorgvuldig met de gevevens om..

Bureaustoelenmkb zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.

2. Indien u een bestelling plaatst bij Bureastoelenmkb, dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Bureaustoelenmkb houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal derhalve uw gegevens niet verstrekken aan derden. Voor verdere informatie kunt u onze Privacy Policy raadplegen.

3. Bureaustoelenmkb respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4. U kunt zich aanmelden voor de Bureaustoelenmkb nieuwsbrief, elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 15 Afbeeldingen en specificaties

1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen Bureaustoelenmkb gelden bij benadering.

Artikel 16 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing